دانلود پایان نامه حدیث کماسی

دانلود پایان نامه حدیث کماسی

پيشگفتار زماني كه از بزرگترين و مهمترين مجسمه سازان قرن بيستم سخن به ميان مي آيد نمي توان به راحتي از نام كنستانتين برانكوزي گذشت. هنرمندي رمانيايي كه پدر مجسمه سازي مدرن لقب گرفت.او هم به دادائيسم كه از ...