مجسمه سازی انتزاعی (حدیث کماسی)

من فراگیری مجسمه را از سال 84 آغاز کردم . با ورود به دانشگاه توانستم به فراگیری طراحی و ساخت مجسمه و نقش برجسته در انواع تکنیکها و با انواع متریال بپردازم و با سبکهای مختلف مجسمه سازی جهان آشنا شدم. بیشتر آثار من در حیطه ی مجسمه سازی انتزاعی قرار دارد. من شیفته ی استفاده از فرم و طرح های انتزاعی برای بیان مفاهیم و احساسات خود هستم. چراکه معتقدم اثر انتزاعی میتواند به دور از مناسبات و مفاهیم اجتماعی، مستقیماً با روح و ناخوداگاه ذهن انسان ارتباط برقرار کند